Alışveriş Sepeti

Satış Sözleşmesi

Madde 1:TARAFLAR

İşbu Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta merkezi Adres Bilgisi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL adresinde mukim Maison De Mara Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi (“ŞİRKET”) ile diğer tarafta […..]  adresinde mukim […..]  (“ALICI”) arasında iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme metninde ALICI ve ŞİRKET, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2:SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Sözleşmeye EK-1 olarak iliştirilmiş bulunan listede sayılan ürünlerin (“Ürünler”) ŞİRKET tarafından ALICI’ya satışına ilişkin genel hüküm ve koşulları belirlemek ve Taraflar’ın bu konudaki hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır.

Madde 3:SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Garanti hükümleri saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, sözleşme konusu ürünlerin teslimiyle sona erecektir.

Madde 4: TESLİM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

4.1. Ürünler, aksi ŞİRKET tarafından bildirilmedikçe, işbu Sözleşme’nin imzalanmasını takiben 14 (ondört) iş günü içerisinde, ALICI tarafından kontrol edilerek ve Ürün Bedeli’nin eksiksiz olarak ödenmiş olması kaydıyla teslim edilecektir (“Teslim”). ALICI, Ürünleri Teslim aldığı andan itibaren meydana gelebilecek olan her türlü zarar ile hasardan sorumlu olacaktır. ALICI ve/veya yetkili temsilcisi, ALICI adına imza atan kişinin ALICI yetkilisi olmadığı iddiasında bulunamaz.

4.2. Belirlenen teslim tarihinden önce ürünlerin kısmen veya tamamen teslime hazır hale getirilmesi ve teslim edilmesi hususunda ŞİRKET münhasır takdir hakkına sahiptir.

4.3.. Taraflarca aksi yazılı olarak belirlenmedikçe işbu sözleşme kapsamındaki tüm sevkiyatlara EXWORKS (Incoterms 2010) uygulanacak olup, ürünlerin taşınmasına ilişkin her türlü risk, masraf ve sigorta sorumluluğu ALICI’ya ait olacaktır.

4.4 ALICI, taraflarca yazılı olarak kararlaştırılan tarihte Ürünler’i teslim alamayacağını bildirse, ya da bildirmese bile teslim almaz ise, depolama masraflarından ve depolama sırasında ve depoda kaldığı sürede meydana gelen hasarlardan ALICI sorumlu olacaktır.

4.5. ŞİRKET, ALICI’nın sipariş kapsamı ve/veya özellikleri konusunda değişiklik talep etmesi, mücbir sebeplerin ortaya çıkması veya idari makamlarca tedbir konulması veya mahkeme kararının bulunması durumunda ve kusurundan kaynaklanmayan sair hallerde teslimat süresinde gecikme yapabilecektir.

Madde 5:ÜRÜNLERİN BİRİM FİYATLARI

5.1. İşbu Sözleşme kapsamında alım-satımı yapılacak ürünlere (ilişkin fiyatlar Euro bazında olacak olup, Ürün bedeli (“Ürün Bedeli”) işbu Sözleşmenin ekinde belirlenmiştir. Döviz bazındaki tutarlar, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

5.2. Ürün Bedeli’ne paketleme maliyetleri, taşıma maliyetleri, sigorta masrafları, gümrük vergileri, KDV veya diğer vergiler dâhil olmayacaktır.

5.3. ALICI’nın işbu sözleşme ile kararlaştırılan işleri/ürünleri genişletmesi ve/ya işlerde/ürünlerde değişiklik talep etmesi halinde ek bedeller tarafların mutabık kalması ile kararlaştırılacaktır.  ŞİRKET, işbu talepleri kabul etmek zorunda değildir.

Madde 6: ÖDEME KOŞULLARI

6.1. ALICI, işbu Sözleşme’ye konu Ürünler’e ilişkin ödemeyi; fatura tarihinden itibaren aynı gün içinde aksi ŞİRKET tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe ŞİRKET tarafından aşağıda yazılı şekilde bildirilmiş olan banka hesabına havale edecektir. Kararlaştırılan teslim tarihinde ŞİRKET’in Ürünleri teslime hazır etmesi, ancak teslimin ŞİRKET’den kaynaklanmayan herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi halinde, Ürünler ALICI’ya teslim edilmiş addedilecektir. ALICI, işbu maddede öngörülen süre içinde ve her halükarda teslimattan önce ilgili ürünlerin bedelini ŞİRKET’e eksiksiz olarak ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET tarafından bekleme süresini geçen her gün için toplam Ürün Bedeli’nin  [%…..'i] kadar lojistik ve depolama ücreti ALICI’ya kesilecek faturaya eklenir.

6.2. İşbu Sözleşmede belirtilen ödeme vadeleri kesin vade olup, ALICI, ŞİRKET’e yapacağı bir ödemeyi, vadesinde ifa etmeyerek, temerrüde düştüğü takdirde, vadede ödenmeyen meblağı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın vade tarihinden itibaren [günlük olarak işleyecek %...... (....)  gecikme faizi]  ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, temerrüde düşen ALICI’ya ürün teslim edip etmemek konusunda münhasır takdir hakkına sahiptir.

6.3. ŞİRKET Vadesinde ödenmeyen bakiye sebebiyle, ALICI’ya yapılacak satışları durdurma ve mevcut siparişleri bekletme hakkına sahiptir.

6.4. ŞİRKET, ödemenin tamamı yapılıncaya kadar malların mülkiyetini haizdir.

ALICI ödemeyi aşağıda belirtilen ve ŞİRKET’e ait olan banka hesabına yapmayı kabul eder:

Banka          : TÜRKİYE İŞ BANKASI

Şube            : MERTER TEKSTİL MERKEZİ/İSTANBUL

Para Cinsi    :TRY

Hesap No.   : 1184-0579168

Iban-No.      : TR33 0006 4000 0011 1840 5791 68

6.5. Tüm banka masrafları ve diğer masraflar, KDV, ücretler ve bu Sözleşmenin ele alınmasına ilişkin Damga vergisi de dâhil olmak üzere tüm vergiler ALICI tarafından karşılanacaktır.

Madde 7: GARANTİ VE AYIP

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında kullanılan "uygunsuzluk" terimi (ve "uygun olmayan" terimi), ŞİRKET’in üretiminden kaynaklanmış olması kaydıyla kalite eksikliği, Ürünler hakkında ŞİRKET tarafından yapılan açıklamalara uymama ve kusurlara atıfta bulunacaktır. Olağan kullanımlara veya yaygın uygulamalara uygun kullanılmayan Ürünler veya kötü kullanımdan kaynaklanan uygunsuzluğa sahip Ürünler, ŞİRKET’in kusuru olmaksızın uygunsuz niteliğe düşen Ürünler, ŞİRKET tarafından önerilen haricinde kullanımı veya bakımı yapılan Ürünler, yetkili olmayan kişilerin müdahaleleri sonucu uygunsuz niteliğe düşen Ürünler ve genel olarak ŞİRKET tarafından özel duruma göre önceden yazılı izin verilmemişse, kullanım kılavuzunda ve sair kılavuz ve belgelerde belirtilen talimatlara veya ŞİRKET tarafından kullanılmaya başlanan diğer talimatlara uyulmaması halinde oluşan uygunsuzluklara sahip ürünler garanti kapsamına dâhil değildir.

7.2. Ürünlerin teslim alınması üzerine, ŞİRKET kendi tarafından yaptırılan analiz sonucunda üretimden kaynaklandığı ve Ürünlerin teslim alınması sırasında görülmesi veya anlaşılması mümkün olmadığı yazılı olarak onaylanan uyumsuzluklardan teslimden itibaren garanti yükümlülüğü kapsamında 90 (doksan) gün boyunca sorumlu olacaktır. İşbu Sözleşmenin 7.1. maddesinde yer alan garanti kapsamında olmayan haller saklıdır.

7.3. ALICI, teslim esnasında, Ürün nezdinde herhangi bir açık ayıp tespit ettiği takdirde en geç teslimi izleyen gün içinde ŞİRKET’e bildirecektir. Ayıplı olan Ürünler, ayırt edici özelliklerinin belirlendiği ve iki tarafın yetkililerinin de imzasının bulunduğu tutanak ile kayıt altına alınır ve ilgili ürünler fotoğraflar ve belgeler ile desteklenir. ŞİRKET yetkilisinin imzasının bulunmadığı tutanaklar değerlendirmeye alınmayacak olup, ALICI, ŞİRKET’in imzasının bulunmadığı tutanaklara ilişkin olarak ayıp iddiasında bulunamaz ve ayıbın/eksikliğin zamanında bildirilmemesi halinde hak iddia edemez. Tarafların hasar/ayıp konusunda mutabık kalmamaları halinde tarafsız bir eksper ya da bilirkişi belirleyebilirler. Bu halde yapılacak giderler ALICI tarafından karşılanacaktır. Teslim edilen ürün/mallarda sonradan ortaya çıkabilecek gizli ayıplarda, ALICI tarafından iade edilmesine neden olan hususa dair tutanak tanzim edilerek ve işbu hususlar fotoğraflarla belgelendirilecek ve derhal veyahut durumun özelliğine göre [en geç 8 gün] içinde ŞİRKET’e bildirilecektir. Tutanak tutulmaması, tutanağın görsellerle kanıtlanabilir şekilde desteklenmemesi ve/veya ayıbın/eksikliğin zamanında bildirilmemesi durumunda eksik Ürünlerden, Ürünlerin hasar, zarar ve ziyanından ŞİRKET sorumlu olmayacaktır.  Bu süreden sonra bildirilen ayıpların dikkate alınmayacağı hususu taraflarca kabul edilmiştir. Tutanağın ve görsellerin ŞİRKET’e iletilmesinin ardından ŞİRKET, Ürünler üzerindeki hasar, zarar ve ziyanı inceleyecektir.

7.4. ŞİRKET, ALICI’ya teslim edilen ürünlerin, sıradan, olağan, kullanım kılavuzlarında ve yasal mevzuatta yer alan şekilde kullanımlar için uygun olduğunu garanti eder. ŞİRKET, ürünlere ilişkin herhangi bir özel kullanım garantisi vermemektedir.

7.5. ALICI’nın yazılı olarak bildirdiği uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin yukarıda sayılan garanti koşullarını sağladığının ŞİRKET tarafından yazılı olarak onaylanması halinde ŞİRKET takdir hakkı kendisine ait olmak üzere aşağıdaki yollardan birini tercih edebilir:

  1. ürünün ücretsiz olarak onarımı veya
  2. uygunsuz ürünün yenisi ile değişimi veya
  3. uygunsuz ürün için ödenen bedelin iadesi

7.6. ŞİRKET’in ayıp ve garanti yükümlülüğü de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Sözleşme’den kaynaklanan her türlü tazminat yükümlülüğü Sözleşme kapsamındaki toplam Ürün Bedeli’ni aşmayacaktır.

Madde 8: GİZLİLİK

ALICI, işbu Sözleşme hükümleri, ŞİRKET’in müşterileri, iş ortakları, faaliyetleri, ürünleri, know-how, teknik ve ticari sırları ve sair ŞİRKET’e ilişkin edindiği tüm bilgilerin gizli bilgi olduğunu, Gizli Bilgileri üçüncü kişilere ŞİRKET’in yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde ifşa edemeyeceğini ve bu bilgileri Sözleşmede kararlaştırılan amaç ve konular dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmenin her ne suretle olursa olsun sona ermesi halinde ALICI’nın gizlilik yükümlülüğü sona erme tarihinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca devam eder.

Madde 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

ŞİRKET, ALICI’nın sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi, hiç veya gereği gibi ya da zamanında yerine getirmemesi halinde işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, ALICI gerek Sözleşmeyi ihlali gerekse de Sözleşmenin feshi nedeniyle ŞİRKET’in maruz kaldığı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10: SON HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, her iki metin arasında herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe olan metin geçerli kabul edilecektir.

10.2. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile; savaş, iç savaş, isyan, terör eylemleri, yetkili makam veya hükümet kararları, grev, lokavt, malzeme sıkıntısı, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde, Taraflar, işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Tarafların fesihten önce doğmuş hakları saklıdır.

10.3. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerin kendi yasal adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği halinde Taraflar, adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde bu sözleşmede belirtilen adreslere usulüne uygun şekilde yapılacak tebligatların yasal ve geçerli olacağını kabul ederler.

10.4. ALICI, ŞİRKET’in yazılı izni olmadıkça işbu Sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini kısmen dahi olsa hiçbir surette devir ve temlik edemez.

10.5. İşbu Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

10.6. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10.7. Taraflar, işbu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda, ŞİRKET’e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu madde 6100 sayılı H.M.K 193. maddesi uyarınca kesin delil anlaşması niteliğinde olup yukarıdakilerden başka ikinci fıkradaki haklar saklı kalmak kaydı ile delil ikame edilemez.

10.8. Bu sözleşme, on (10) maddeden ibaret olup, …../…../2022 tarihinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından iki nüsha düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

EKLER:

  • Ürün Listesi

ALICI/BUYER

…………………………………………………

 

ŞİRKET/COMPANY

Maison De Mara Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi