Alışveriş Sepeti

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Maison De Mara Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Websitemizden ürün veya hizmet alan kişilerden (“Müşteriler”) elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel Veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başta kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK’nın 6. maddesi uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Kişisel Verileriniz için yapılacak açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda Şirket olarak KVKK’ya uygun olarak Müşterilerimize ait Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. Şirket tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

Kimlik Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız ad soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, doğum yeri ve tarihi, pasaport gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.

İletişim Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

Görsel ve İşitsel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller ile görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtlarını içeren kişisel verilerdir.

Lokasyon Bilgileri: Müşterilerin bulunduğu konuma ilişkin verilerdir.

Finansal Bilgiler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi sigortacılık hizmeti kapsamında ihtiyaç duyulabilecek verilerdir.

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde Müşterilerimizden ve tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerinden elde edilen kişisel verilerdir.

Diğer Veriler: Müşterilerimizden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

 • Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Şirket, Müşterilerine ait Kişisel Verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması, ve
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

Şirket söz konusu Kişisel Verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması, ve
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Müşterilere ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, iş bağlantıları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşlemekteyiz?

Şirket, müşterilerin Kişisel Verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, mal ve hizmet teslimi için zorunlu olması halinde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve müşterilerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. KVKK’da yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir.

Bunların dışında Şirket, müşterilerinin Kişisel Verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.

Şirket’in Müşterilere ait Kişisel Verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteriden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteriye dönüş yapılması,
 • Tanıtım, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi, bu amaçla analiz ve hedefleme çalışmaları yapılması, müşterilerin davranışsal eğilimlerinin belirlenmesi, müşterilere genel ve özel teklifler sunulması, strateji ve verimlilik çalışmaları yapılması,
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim planlaması yapılması, teknik analiz ve raporlama yapılması,

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Websitesi üzerinden yapılacak satışlar ve satışa konu ürünlerin Müşterilere teslimi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, müşteri ve iş ortaklarının taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Şirket, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin [XX] adresli Websitesinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Şirket olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantılarımız, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

Veri Sahibinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunun doldurulmuş halini [email protected] adresli e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formunu işbu aydınlatma metninin ekinde bilgilerinize sunarız.

Şirket’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Şirket olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

Şikâyet

Şirket’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Şirket ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Şirket için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen Şirket’in veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

Unvan: MAİSON DE MARA MOBİLYA VE ENDÜSTRİYEL TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ;
Mersis No: 0610120114700001
Vergi Dairesi / No:MASLAK VERGİ DAİRESİ / 6101201147
Adres Bilgisi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL
Elektronik Tebligat Adresi: 25878-98325-8895
KEP Adresi: [email protected]
Fax: 0212 322 17 00
Telefon: 0212 322 17 00

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Yöntemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak mevcut olan haklarınızla ilgili olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, işbu formun birer çıktısını alarak, Kanun’un 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA BELİRTİLECEK BİLGİ

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle ………….

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla ………….

Belgenin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile ………….

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak ve başvuru sürecine ilişkin güncelleme yapılabilecektir.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ücret hususunda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesindeki yazılı hususlar saklıdır.

Sürece ilişkin cevaplarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Ad- soyadı:

T.C. Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Vergi Kimlik Numarası

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/ İşyeri Adresi:

Cep Telefonu:

Sabit Telefon Numarası:

E- posta Adresi:

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer: ………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:…………………………………………………………

Konu:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: …………………………………

Diğer: ………………………………………………

İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ……………………………………………………..

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………………………..

 

Lütfen talebinize uygun ifadenin veya ifadelerin yanındaki kutucuklara işaret koyunuz.

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler veya yarı otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum

E- posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim bilgilendirme yöntemi ile yanıt verilmesini talep ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza                 :